VELKOMMEN TIL EN SPESIELL BEDRIFT I VARDØ


Vi har også tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), som er avgrenset i tid. Dette er et tiltak for personer som er under utredning hos NAV.

Vi har stor fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som må tas hensyn til.


Vårt Formål:

ASVO-Vardø AS skal ha til formål å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede, tilpasset den enkeltes yteevne. For yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger tilbys tilrettelagt arbeidstrening. Dette skal bidra til å prøve ut den enkeltes mulighet til å komme ut i arbeid eller utdanning.


Vår visjon:

"Vi e hær førr dåkker"


Vår Kvalitetspolitikk:

Vårt formål er vårt fremste kvalitetsmål. Vi jobber aktivt mot kontinuerlig forbedring på det som er vår hovedoppgave; å bidra til at mennesker får mulighet til utvikling og økt livskvalitet. ASVO-Vardø har som langsiktig kvalitetsmål å være den foretrukne leverandør av attføringstjenester i vår region.

Vi skal være her for mennesker i utvikling, hjelpe personer til å få et meningsfylt arbeid og nå sine mål når det gjelder å få, eller å beholde arbeid.

Vi skal sørge for at virksomheten fremstår som attraktiv og meningsfylt. Vis skal være her for de som trenger tilpasset og tilrettelagt arbeid, ordinært ansatte, eiere og oppdragsgivere.

Vi skal være her for kundene sik at de finner våre tjenester og produkter attraktive og at de velger ASVO-Vardø AS som foretrukket leverandør.

Som VEKST-bedrift fokuserer vi på følgende i vår kvalitetspolitikk:

Vi skal følge NAV sine kravspesifikasjoner

Vi skal tilrettelegge best mulig for hver enkelt deltaker

Vi skal ha et attraktivt tilbud til mennesker som ikke kan sysselsettes i ordinært arbeid

Vi skal ha et meningsfylt tilbud til personer som i en periode trenger oppfølging og hjelp til å få eller beholde ordinært arbeid.

Vi skal ha et godt arbeidsmiljø

Vi skal levere produkter og tjenester vi er stolt av

Vi skal ha en godkjent HMS og gode rutiner for gjennomføring av denne.


Vårt Verdigrunnlag:

Vi skal respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett han/hennes sykdom eller helseproblem. Vi skal ta individet i betraktning når arbeid/omsorg planlegges og gjennomføres. Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbud ved ASVO-Vardø AS. Vi skal respektere fysiske, psykiske og åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. Brukere og deres pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere, skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side. Alle skal føle vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillit.

Klikk for å endre bilde